„Vzdělání není o tom, jak naplnit nádoby, ale o tom, jak zažehnout oheň.“

William Butler Yeats

(irský básník, dramatik a esejista, nositel Nobelovy ceny za literaturu za rok 1923)

Hlavní náplní činnosti v Literárně – dramatickém oboru je především zprostředkování kolektivní hry, práce s emocemi, sebeuvědomění si vlastní identity a kultivace celkového projevu. Ke každému žáku je přistupováno, jako ke svébytné osobnosti, ve které jsou rozvíjeny její komunikativní, tvořivé, emoční a kooperační schopnosti. K tomu slouží pohybové, rytmické a improvizační hry, mluvní a dechová cvičení, kreativní etudy. Ve vyšších ročnících přibývají náročnější úkoly, jako jsou práce s textem (monolog, dialog, autorská literární tvorba), práce na kratším divadelním útvaru, základy pantomimy a moderování. Každý žák má jiné umělecké dispozice, proto je cílem maximální kolektivní vyváženost výuky. V žácích se též cíleně podněcuje zdravá sebedůvěra, otevřenost, bezprostřednost, hravost, fantazie, schopnost objektivního úsudku a kritiky. Nezbytnou součástí výuky je i „probudit“ v žácích touhu po nových informacích (poznávání kulturně – historických souvislostí, seznamování se slavnými literáty, dramatiky, scénografy, malíři, skladateli, hudebníky a herci, jakož i s uměleckými směry), jelikož všechny umělecké kategorie tvoří jeden, kulturní celek.

Struktura literárně-dramatického oboru ZUŠ

Přípravné studium
Je určeno pro žáky od 5 let.
V předmětu Dramatická a přednesová průprava se žáci učí koncentraci ve skupině, fantazii, komunikaci, aktivitě a zvládání zadaných úkolů.

Základní studium I. stupeň
Je určeno pro žáky od 7 let.
V předmětu Dramatická a interpretační průprava se žáci učí kultuře mluvního projevu, základům pohybového vyjádření a sdělení, vzájemné komunikaci a sebekontrole. Žáci si prohlubují schopnost kolektivní umělecké tvorby směrující od spontánního dětského dramatického projevu ke zvládnutí schopnosti samostatné a kultivované komunikace.

Základní studium II. stupeň
Je určeno pro žáky od 14 let.
V předmětech Dramatická kolektivní tvorba, Žánrová tvorba a Umělecký přednes se žáci učí chápat základní postupy dramatických her, učí se pracovat s rekvizitou, rozvíjí verbální schopnosti, jsou schopni moderovat, interpretují poezii a prózu. Učí se základům teatrologie a formy dramatického umění, základům inscenační tvorby a tvůrčího procesu. Jsou schopeni předvést svoji práci publiku a přijmout kritiku a hodnocení. Žáci jsou schopni samostatné přípravy pro veřejné vystoupení. Orientují v literárních pojmech i žánrech. Pracují s mluvidly a rozvíjí interpretační schopnosti. Žáci si jsou schopni vybrat samostatně a nastudovat v kolektivu náročnější texty, tvořivě a kultivovaně je interpretují formou přednesu nebo dramatického výstupu.