Zásady zpracování osobních údajů

Základní umělecká škola Horšovský Týn, jako příspěvková organizace zřízená Městem Horšovský Týn se sídlem Sady Petra Bezruče 101, 346 01, Horšovský Týn, IČ: 65 571 860, jako správce osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „GDPR“ nebo „Nařízení“) vydává tyto Zásady zpracování určené subjektům údajů (zákonným zástupcům), jejichž osobní údaje v rámci školního vzdělávání Základní umělecká škola Horšovský Týn zpracovává.

Kontaktní údaje

Základní umělecká škola Horšovský Týn

Sady Petra Bezruče 101, 346 01, Horšovský Týn

IČ: 65 571 860

e-mail: info@zushtyn.cz

Kontaktní údaje Pověřenec pro ochranu osobních údajů

e-mail: martin.dosek@igalileo.cz

Kategorie subjektů údajů

Děti, jejich zákonní zástupci (účastníci řízení, poplatníci), dodavatelé (spolupracující osoby)

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

a) Adresní a identifikační údaje dítěte, údaje o školní docházce, popř. údaje o zdravotním stavu, zdravotní pojišťovně,

b) Kontaktní údaje zákonných zástupců,

c) Obrazový záznam – fotografie, projevy osobní povahy dětí (výtvarná, literární, hudební díla apod.)

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

Naprostá většina údajů je nezbytná pro zajištění základních činností školy jako vzdělávací organizace, navíc sběr a zpracování vychází přímo z legislativy.

Účelem zpracování může být:

Správní řízení o přijetí dítěte – talentové zkoušky a jejich výsledky

Školní matrika (vedení evidence dětí), docházka a hodnocení žáků a jejich výsledky, evidence zákonných zástupců, seznámení se ŠŘ,

Evidence úrazů v knize úrazů

Obrazový a zvukový záznam, díla dětí, uveřejnění v prostorách školy, výstavy,

Smlouvy (např. darovací, dodavatelské)

Prezentace školy a výsledků vzdělávání – pořádání a organizace vystoupení a akcí v/mimo prostory školy, výstava diplomů a ocenění v prostorech školy

Prezentace obrazového a zvukově-obrazového materiálu a děl žáků v/mimo prostory školy

Údaje zpracováváme zejména na základě právní povinnosti (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. c), v případě uzavřené smlouvy s Vámi (např. darovací) na základě plnění smluvních povinností (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. b), oprávněného zájmu (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. f) nebo s Vaším souhlasem (GDPR, čl. 6, odst. 1, písm. a).

Oprávněným zájmem je přiměřená prezentace aktivit školy a dokumentace historie školy.

Veškeré dokumenty obsahující osobní údaje podléhají určení doby zpracování interní Spisovou a skartační směrnicí, procesy zpracování zaměstnanci Základní umělecké školy Horšovský Týn jsou řízeny Směrnicí o Ochraně osobních údajů. Po skončení účelu zpracování a uplynutí lhůt pro zpracování (uchování) jsou dokumenty skartovány nebo anonymizovány.

Předávání Osobních údajů

Osobní údaje zpracovávají převážně přímo řádně proškolení zaměstnanci Základní umělecké školy Horšovský Týn, k nahodilému zpracování může dojít v případě externích pracovníků IT nebo dodavatelů IS. Údaje mohou být předány příslušným dotčeným správním a jiným úřadům nebo jinému správci v případě fotoarchivu školy na serveru rajce.net. Údaje, zpracovávané v IS IZUŠ, jsou uloženy u zpracovatele Thinline, s.r.o. – www.cesky-hosting.cz IČ: 26747359, dodavatelem IS je Sensio.cz s.r.o., 04004621

Předávání osobních údajů do zahraničí

Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Práva subjektů údajů podle GDPR

Za podmínek stanovených GDPR máte právo odvolat souhlas, právo na přístup k osobním údajům, na opravu nepřesných údajů, na výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

V případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Žádosti o plnění svých práv můžete podávat:

  • osobně v místě sídla Základní umělecké školy Horšovský Týn
  • písemně podepsanou žádostí adresovanou Základní umělecké škole Horšovský Týn
  • e-mailem za předpokladu použití elektronického podpisu prokazující totožnost osoby

na adrese Základní umělecká škola Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101, 346 01, Horšovský Týn, e-mail: info@zushtyn.cz

Odvolat souhlas se zpracováním můžete osobně, písemně nebo elektronicky s využitím kontaktů na Základní uměleckou školu Horšovský Týn.

Informace a přístup k osobním údajům