Školné pro škoní rok 2023/2024 na Základní umělecké škole Horšovský Týn, Sady Petra Bezruče 101

V souladu s § 123 odst. 4) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuji výši úplaty za vzdělávání na Základní umělecké škole Horšovský Týn,Sady Petra Bezruče 101.

  1. Vzdělávání v základní umělecké škole neposkytuje stupeň vzdělání a lze je tedy poskytovat za úplatu, která je příjmem základní umělecké školy. 
  2. Podle § 8 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání stanovuji výši úplaty na školní rok 2023/2024 takto:

     Přípravné studium HO      900,00 Kč / pololetí
     Individuální výuka hudebního oboru      1 300,00 Kč / pololetí
     Skupinová výuka hudebního oboru      900,00 Kč / pololetí
     Literárně-dramatický obor      900,00 Kč / pololetí
     Výtvarný obor      1000,00 Kč / pololetí

  1. Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce nezletilého žáka, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce základní umělecké školy vždy k 1. 9. a 1. 2. daného roku a změny ve skutečnostech rozhodných pro přiznání nároku na dávku oznámí do 8 dnů od nastalé změny.
  2. Osvobozen od úplaty bude zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka, pokud prokáže lékařskou zprávou dlouhodobou nemoc (minimálně 1 měsíc) nebo vážné zdravotní problémy.
  3. Úplata za pololetí je splatná do 15. dne prvního měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zletilým žákem nebo zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady.