Výtvarný obor rozvíjí výtvarné cítění a myšlení žáků, dítě vnímá podněty, přemýšlí o nich, dává jim tvar. Výtvarnému cítění a myšlení napomáhá poznávání výtvarného jazyka – výtvarných a výrazových vlastností obrazotvorných prvků a jejich vztahů. Výtvarné myšlení se dále modifikuje ve vazbě na kresbu, malbu, grafiku či plastiku, podílí se na různých formách vyjadřování a na sebehodnocení.

Podmínkou vzdělávání ve vývarném oboru ZUŠ je zájem o výtvarné aktivity a různé schopnosti dítěte, které mu umožňují plnit program učebních osnov.

Struktura studia výtvarného oboru ZUŠ

Přípravné studium (pro žáky od 6 let) – Podporuje každé dítě, aby se vyvíjelo v citlivou bytost, rozvíjí různé stránky dětské tvořivosti. Všechny aktivity vycházejí z bezprostředního prožívání a vyjadřování světa, z vnímání smyslových podnětů, ze setkávání s přírodou a s civilizačními jevy, ze vcítění se do vztahů mezi lidmi, z úvah nad příčinami a důsledky jevů. Děti si hrají s výtvarnými materiály a zkoušejí jejich vlastnosti. V intuitivním spojení obsahových vrstev námětu s výtvarným cítěním vyrůstá podoba a výraz výtvarné práce.

I. stupeň základního studia (pro žáky od 7 let) – Podporuje plynulý vývoj žáků od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě dospívajících. Děti opouštějí ikonografická schémata a nahrazují je volným ztvárněním podnětů. Roste důraz na tvořivé výtvarné myšlení, na vcítění pro děti od 6 let)se a na uvědomování si svých pocitů a reakcí. Důležitým se stává i hodnocení informací, poznávání vlastností světa a souvislostí mezi vrstvami v námětu Výuku doprovází také intuitivní osvojování výtvarného jazyka. Studium I. stupně uzavírá závěrečná práce.

II. stupeň základního studia (pro žáky od 14 let) – Reaguje na dospívání žáků a porovnávání vlastní identity ve vztahu k okolnímu světu. Cesty k obsahu a formě odrážejí novou schopnost citově se ztotožnit s námětem a současně racionálně uvažovat, s nadhledem experimentovat a argumentovat. Žáci si vybírají směr, který odpovídá jejich zaměření. Studijní činnosti vyvažují volnou tvorbu, pro niž si volí vlastní téma a řeší jeho obsah osobitou výtvarnou formou. Studium II. stupně končí závěrečnou výstavou.