Projekt

Umění – Klíč k radostem života

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014517
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální
podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání
dětí/žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející
ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání