Základní umělecká škola Horšovský Týn poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a v literárně-dramatickém oboru.

Žáci jsou přijímáni od 5 let věku do přípravného studia HO a LDO. Do přípravného studia VO jsou přijímáni žáci od 6 let věku.

(Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří ještě nedosáhli stanoveného věku.) 

V hudebním oboru se nejpozději ve druhém pololetí 2. ročníku přípravného studia k výuce hudební teorie přidává hodina hry na hudební nástroj nebo hodina zpěvu. Podle zájmu a časových možností žák navštěvuje pěvecký sbor.
Na konci školního roku musí žáci z  „přípravky“ vykonat přijímací zkoušku do 1. ročníku základního studia. Předpokladem přijetí je zájem dítěte o studium, míra jeho talentu a píle.

Základní studium má dva stupně. První trvá 7 let a druhý 4 roky.

V hudebním oboru žáci navštěvují 1 vyučovací hodinu týdně hudebního nástroje a 1 vyučovací hodinu předmětu Hudební nauka. Od 4. ročníku mají navíc v povinnosti i další předměty – např. Kolektivní interpretace, Klávesový seminář.

Výuka  výtvarného oboru probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně v obou cyklech. Tento obor klade důraz na vcítění se, na uvědomování si svých pocitů a reakcí, a na tvořivé výtvarné myšlení. Žáci se seznamují s různými výtvarnými technikami.

Výuka literárně dramatického oboru je realizována v předmětech: Dramatická a přednesová průprava, Dramatická a interpretační průprava, Umělecký přednes, Dramatická kolektivní tvorba a Žánrová tvorba. Obor učí žáky mluvit na veřejnosti, kultivuje osobní projev a vztahy ve skupině, vychovává ke spolupráci.

Na konci každého ročníku ve všech oborech skládají žáci postupovou zkoušku. Každý stupeň bývá ukončen absolventským vystoupením nebo závěrečnou zkouškou, ve VO výstavou prací.

Rozhodne-li se žák ukončit studium před absolvováním stupně, musí rodiče v pololetí nebo na konci školního roku podat písemnou odhlášku ředitelství školy.